Język / Language Polish English

zaloguj / zarejestruj

Kliknij aby zalogować się do systemu
lub zarejestrować jeśli nie masz konta.

Tel Infolinia +48 41 357 2733

Pon - pt 7.00 - 21.30
So - nd 12.00 - 21.30

Regulamin

Regulamin korzystania z Systemu PRM - Pińczowski Rower Miejski

I. Preambuła.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu PRM – Pińczowski Rower Miejski, zwanego dalej PRM, działającego na terenie Miasta Pińczów.

Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.naleczow.filfri.eu oraz w aplikacji mobilnej. Wyciąg z Regulaminu dostępny jest także na Stacjach systemu PRM .

 

II. Definicje   

2.1 Akcje specjalne - akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu PRM w czasie funkcjonowania Systemu, służące jego promowaniu w zakresie pojawienia się nowych funkcjonalności Systemu PRM lub nowych stacji rowerowych.

2.2 Aplikacja mobilna – oprogramowanie systemu PRM działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety. Dostawcą Aplikacji mobilnej PRM jest Comdrev Spółka z o.o.

2.3 Biuro Obsługi Klienta Systemu PRM – Infolinia zapewniająca kontakt z Operatorem Systemu PRM przy pomocy telefonu, pod numerem +48 41 357 27 33 poczty głosowej oraz poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: bok@pinczowskirower.pl

2.4 Filfri - nazwa własna systemu infrastruktury technicznej i teleinformatycznej stworzonej przez Comdrev Sp. z o.o., która jest dostawcą systemu informatycznego, w którym konieczna jest rejestracja w celu korzystania z Systemu PRM.

2.5 Identyfikator Klienta –  numer telefonu komórkowego Klienta (Login) podany podczas rejestracji oraz 6-cyfrowy numer PIN nadany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Systemie PRM.

2.6 Klient - Użytkownik Systemu PRM, który dokonał rejestracji w Systemie PRM, na stronie internetowej, lub w aplikacji mobilnej zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdził rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz uiścił opłatę inicjalną/kaucję w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięciu złotych i 00/100).

2.7 Kwota doładowania – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu PRM według Tabeli Opłat.

2.8 Linka zabezpieczająca – Łańcuch z zamkiem szyfrowym służący do zabezpieczenia roweru podczas postoju lub zwrotu roweru na stacji w przypadku pełnej stacji.

2.9 Mapa stacji Systemu PRN – teren miasta Pińczów, na którym zlokalizowane są stacje, przedstawiony na stronie internetowej www.naleczow.filfri.eu, Stacjach rowerowych oraz w aplikacji mobilnej, w obrębie którego funkcjonuje system PRM. 

2.10 Obszar systemu - granice administracyjne Miasta Pińczów, w obrębie którego dozwolone jest korzystanie z rowerów Systemu PRM zaznaczone na mapie Systemu.

2.11 Operator Systemu PRM - podmiotem, który realizuje usługi związane z obsługą Systemu PRM, jest Urząd Miejski w Pińczowie.

2.12 Opłata rejestracyjna – jednorazowa, minimalna opłata w wysokości 10 zł uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w Systemie PRM warunkująca uprawnienie do rozpoczęcia korzystania z systemu. Kwota jest w pełni do wykorzystania na przejazdy przez Użytkownika PRM

2.13 Organizator systemu PRM – Urząd Miejski, Burmistrz Miasta Pińczów.

2.14 Płatności Internetowe - systemy szybkich płatności online, których operatorami są zewnętrzni dostawcy usług przelewy24.pl.

2.15 Rachunek Klienta – osobisty rachunek Klienta w Systemie PRM, na którym realizowane są uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu  PRM zgodnie z Tabelą Opłat.

2.16 Regulamin lub Regulamin Systemu PRM - niniejszy regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z Systemu PRM, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności Operatora i Klienta, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia i korzystania z systemu PRM. Klient zawiera umowę z Operatorem systemu PRM z chwilą rejestracji, akceptując Regulamin.

2.17 Rower – podstawowy pojazd systemu PRM, służący do wypożyczenia i poruszania się w obszarze systemu po uprzednim wypożyczeniu ze stacji PRM występujący w wersji standardowej

2.18 Serwis Systemu PRM – obsługa techniczna systemu, zajmująca się konserwacją, alokacją i naprawami Systemu PRM.

2.19 Stacja PRM – miejsce wypożyczania oraz zwrotu rowerów przez Klientów, złożone ze stojaków wyposażonych w elektrozamki oraz terminal wyposażony w ekran dotykowy i oznakowane symbolem Systemu PRM, wyposażone w stojaki rowerowe do których zwracane (parkowane) są rowery.

2.20 Stojak – Element stacji rowerowej wyposażony w elektrozamek - stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalizowanego stojaka stanowiącego oparcie dla przedniego koła roweru.

2.23 System PRM - działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.

2.24 Tabela opłat – cennik usług i opłat Systemu PRM, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.pinczowskirower.pl i pinczow.filfri.eu oraz w aplikacji mobilnej.

2.25 Umowa - porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem systemu PRM ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta, potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia jednorazowej opłaty rejestracyjnej podczas procesu rejestracji w Systemie PRM.

2.26 Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru PRM liczone z chwilą otwarcia elektrozamka w stacji i uwolnienie uchwytu dokującego umieszczonego na wypożyczanym przez Uzytkownika rowerze. Naliczanie następuje według cennika standardowego. Wypożyczenie roweru dokładniej opisuje punkt VII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”.

2.27 Zwrot roweru – zakończenie  korzystania z roweru przez Użytkownika  w dowolnej Stacji PRM poprzez wsunięcie uchwytu dokującego znajdującej się w przedniej części roweru do stanowiska wyposażonego w elektrozamek i poprawne jego zamknięcie i rozliczenie . Zwrot roweru opisuje punkt IX. Regulaminu: „Zwrot roweru”.

 

III Dostęp do Usługi

3.1 Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez urządzenie końcowe Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:

 • posiadanie urządzenia mobilnego z aktywnym numerem komórkowym z systemem operacyjnym Android lub iOS
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią PRM,
 • posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.
 • posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
 • posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

3.2. Operator Systemu PRM informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.

3.3. Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję oraz posiadać najnowsze oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

IV Warunki ogólne korzystania z Systemu PRM

4.1 Warunkiem korzystania z Systemu PRM jest przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie www.pinczow.filfri.eu. lub w aplikacji mobilnej Pińczowski Rower Miejski. Procedura polega na podaniu przez Klienta wymaganych, prawidłowych i prawdziwych danych personalnych (imię i nazwisko) i danych kontaktowych (adres e-mail oraz numer telefonu), akceptacji postanowień Regulaminu, przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji adresu e-mail, klikając w link otrzymany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł.

4.2 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu PRM. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w pkt. VI poniżej.

4.3 Operator Systemu PRM wyda Klientowi rower do korzystania na zasadach i warunkach zawartych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie PRM oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.4 Warunkiem korzystania z Systemu PRM  jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 10,00 zł (słownie: dziesięć 00/100), przy czym kwota ta dotyczy uprawnienia do wypożyczenia jednego roweru.

W przypadku  jednorazowego wypożyczenia kilku rowerów ( maksymalnie 5 ) warunkiem koniecznym jest posiadanie  przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 1 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100) na każdy wypożyczony rower. Użytkownik powinien również każdorazowo zabezpieczyć kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy realizowane w Systemie PRM

4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu jego wypożyczenia - pobrania go ze Stacji, do momentu zwrotu roweru - wstawienia go do Stacji i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji poprzez wprowadzenie uchwytu dokującego do elektrozamka

4.6 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) - do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu, przejęciu przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, a także innych szkód wyrządzonych z winy osoby małoletniej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.naleczow.filfri.eu (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie musi być doręczone Operatorowi poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu PRM.

4.7 Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Biuro Obsługi Klienta Systemu PRM o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w miejscowej jednostce Policji.

Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jeżeli kradzież wynika z niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie wypożyczenia, w tym np. niewprowadzenie roweru do elektrozamka stacji rowerowej niezabezpieczenie roweru zapięciem szyfrowym podczas zwrotu roweru do przepełnionej stacji.

4.8 Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na terenie miasta Pińczów na obszarze określonym przez Operatora Systemu PRM, przedstawionym na stronie internetowej pinczowskirower.pl, www.pinczow.filfri.eu oraz w aplikacji mobilnej.

 

V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie Klienta.

5.1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów Kodeksu Drogowego.

5.2. Klient zobowiązuje się zakończyć wypożyczenie w stanie niepogorszonym od stanu, w którym Klient wypożyczył rower.

5.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie roweru poprzez prawidłowy zwrot i zamkniecie w stacji lub przypięcie roweru przy pomocy zapięcia szyfrowego gdy stacja jest pełna

5.4. Udostępnienie przez Klienta roweru, konta lub kodu do zapięcia szyfrowego osobie trzeciej jest działaniem wbrew postanowieniom Regulaminu i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież (w sytuacji określonej w pkt 4.7 Regulaminu), aż do momentu zakończenia wypożyczenia.

5.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu PRM. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

5.6 Zabronione jest korzystanie z Systemu PRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

5.7 Korzystanie z rowerów w ramach Systemu PRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Klienta.

5.8 Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu PRM (rowerów, Stacji, terminali) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia.

Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu PRM.

5.9 Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu PRM spowoduje złożenie przez Operatora Systemu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia, oraz konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

5.10. W przypadkach zawinionych przez Klienta wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, ponosi Klient.

5.11 Zabrania się Klientowi przewozu rowerów wszelkimi środkami transportu prywatnego.

5.12 W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Klienta określonych w przypadkach wskazanych w punkcie 4.7 lub 5.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, pokrywa Klient.

5.13 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.

5.14 Przekroczenie przez Klienta 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.

5.15 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Biura Obsługi Klienta, natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia.

 

VI. Rejestracja oraz Zasady przetwarzania danych osobowych

6.1 Rejestracja Klienta w Systemie PRM odbywa się w aplikacji mobilnej lub na stronie www.pinczow.filfri.eu i jest warunkiem koniecznym, do korzystania z Systemu PRM.

6.2 Aby zarejestrować się w Systemie PRM konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu w formacie 48 xxx xxx xxx.

Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji jest zarazem Loginem (identyfikatorem Klienta) w Systemie PRM. Klient może  również zalogować się do Systemu nazwą konta i hasłem lub numerem telefonu i PINem podanymi podczas rejestracji

6.3 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu PRM.

Podczas rejestracji Klient musi zaakceptować Regulamin Systemu PRM – w celu zawarcia umowy z Operatorem Systemu PRM. Podanie danych i akceptacja Regulaminu jest niezbędna w celu założenia konta i korzystania z Systemu PRM.

6.5 Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP:662-00-57-664, REGON:000523761, tel: +48412345100, email: sekretariat@pinczow.com.pl

6.6 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:

 • kontakt e-mailowy pod adresem sekretariat@pinczow.com.pl
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,

6.7 Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora Systemu PRM wyłącznie na potrzeby działania Systemu, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6.8 Podstawą przetwarzania przez administratora danych osobowych Klienta jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu Systemu PRM przez Klienta, chęć zapewnienia rowerowego transportu miejskiego, co stanowi zadanie własne Gminy, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

6.9 Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:

 • Operator Systemu PRM,
 • Filfri jako dostawca infrastruktury teleinformatycznej,
 • podmioty działające na zlecenie Operatora Systemu PRM w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora PRM (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, itp.),
 • niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych i debetowych,
 • podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz administratora lub Operatora Systemu PRM (tj. działających na ich zlecenie i w ich imieniu) administrator lub Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Administrator i Operator Systemu PRM zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.

6.10 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:

 • zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych,
 • zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane,
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
 • zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
 • zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
 • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem sekretariat@pinczow.com.pl (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora Systemu PRM lub administratora danych.

6.11 Podane dane osobowe oraz dane zebrane na podstawie aktywności Klienta (np. trasy czy miejsce wypożyczenia i zwrotu) nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6.12 Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do swojego konta w Systemie PRM, posiada dostęp do wszystkich swoich danych, ma możliwość ich aktualizacji w Systemie PRM oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.

6.13 Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora i Operatora tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie PRM, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu PRM. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu PRM, jak i Klientów).

W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.

6.14 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem wyłącznie w sprawach związanych z realizacją Umowy.

 

VII Formy płatności.

7.1 Użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z Systemu PRM poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany rachunek przedpłacony, tj. rachunek bankowy utworzony przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu PRM.

Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych PayU lub przelewy24.pl zaimplementowanego na stronie www.pinczow.filfri.eu po zalogowaniu się Klienta na jego konto w Systemie PRM.

7.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku przedpłaconym Klienta.

 

VIII. Wypożyczenie roweru.

8.1. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Systemie oraz posiadanie dodatniego salda na Rachunku Klienta, nie mniejszego niż 10,00 zł brutto (słownie dziewiętnaście 00/100).

Wymagane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu komórkowego umożliwiającego stały kontakt z Biurem Obsługi Klienta Systemu PRM.

8.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji PRM po zalogowaniu się do terminala stacji lub aplikacji mobilnej Systemu PRM Identyfikatorem Klienta (numer telefonu komórkowego w formacie 48 xxx xxx xxx) podanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi w terminalu stacji lub aplikacji mobilnej komunikatami.

8.3 Klient, przed pobraniem wybranego roweru ze Stojaka, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku.

Klient powinien sprawdzić w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada zamocowany do ramy uchwyt dokujący z chipem RFID. Jeżeli pomimo kilkukrotnego skanowania QR kodu umieszczonego na rowerze elektrozamek nie otwiera się należy pobrać inny dostępny rower i skontaktować się z BOK w celu ewentualnego rozliczenia nieodbytego przejazdu i zgłoszenia usterki.

8.4 W przypadku wykrycia nienależytego stanu roweru lub jakiejkolwiek usterki w rowerze, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji i poinformowania o tym fakcie Biura Obsługi Klienta Systemu PRM podając numer boczny roweru.

8.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 15 kg.

Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci.

Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka.

W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

8.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 90 kg.

8.7 Rower wypożyczony w Systemie PRM należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami PRM. Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy lub osoby.

8.8 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej Stacji, Klient powinien natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Systemu PRM. Pracownik Infolinii poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.

8.11 Zabrania się wykorzystywania jakiegokolwiek zabezpieczenia, które nie jest elementem Systemu PRM, do blokowania roweru w Stacji. W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie z Tabelą Opłat.

8.12 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji, za pomocą jakiegokolwiek zapięcia.

 

IX. Czas trwania wypożyczenia.

9.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

9.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia roweru skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą opłat

9.3 Wymóg wskazany w pkt. 9.1 nie dotyczy Klientów biorących udział w akcjach specjalnych.

 

X. Zwrot roweru.

10.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej Stacji poprzez wstawienie roweru do wybranego stojaka i umieszczenie w elektrozamku uchwytu dokującego, znajdującego się  w przedniej części roweru. Klient powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zamknięty, poprzez sprawdzenie stanu zamknięcia poprzez pociągnięcie roweru do tyłu. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem głosowym.

Nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany w Systemie PRM i automatycznie rozliczony.

10.2 W przypadku braku wolnego miejsca w Stacji (stacja jest przepełniona i nie ma wolnego stojaka), Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru możliwie najbliżej stacji używając do tego celu nóżki w którą wyposażony jest każdy z rowerów oraz zapięcia szyfrowego znajdującego się w koszyku i skorzystać z funkcji ZWROT w terminalu stacji lub aplikacji mobilnej

10.3 Jeśli procedura zwrotu roweru przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora.

 

XI. Naprawy i Awarie

11.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Systemu PRM pod numerem telefonu +48413572733 lub w aplikacji mobilnej

W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie o tym Biuro Obsługi Klienta Systemu PRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji PRM.

11.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Systemu PRM przez cały czas wypożyczenia roweru.

11.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis PRM

 

XII. Opłaty

12.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określa Tabela opłat dostępna na stronie www.piczowskirower.pl, www.pinczow.filfri.eu, w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach (załącznik nr. 2 do Regulaminu). Opłata naliczana jest według liczby minut wypożyczenia roweru, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji.

12.2 Opłaty za korzystanie z roweru zależą od długości czasu wypożyczenia.

12.3 W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z roweru przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni

 

XIII. Reklamacje.

13.1 Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta poprzez kontakt z BOK na adres mailowy bok@pinczowskirower.pl  żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

13.2 Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać do Operatora Systemu PRM za pośrednictwem strony www.piczowskirower.pl, www.pinczow.filfri.eu, po zalogowaniu się na konto użytkownika. Inne formy zgłaszania reklamacji są niedozwolone.

13.3 Operator Systemu PRM rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia.

W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

13.4 W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest wydłużenie czasu rozpatrzenia do 30 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.

13.5 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji Operator Systemu PRM zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie.

13.6 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji już wymagalnych zobowiązań wobec Operatora Systemu PRM i uiszczenia należnej i wymagalnej opłaty w terminie do 7 dni od zdarzenia.

13.7 Klient ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora Systemu PRM w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi.

Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: bok@pinczowskirower.pl  

Klient ma prawo złożyć wniosek do Operatora o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniku reklamacji.

13.8  Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator Systemu PRM nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację. 

13.9. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, wysokość środków podlegających reklamacji są zwracane na Rachunek Przedpłacony Klienta na poczet kolejnych wypożyczeń.

 

XIV. Odstąpienie od umowy.

14.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Systemu PRM, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.

W tym celu Użytkownik przesyła na adres Operatora: bok@pinczowskirower.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

14.2 Warunkiem korzystania z Systemu PRM w przypadku konsumenta przed upływem 14 dni, od dnia zawarcia Umowy jest zażądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do zapłaty należności za świadczenia spełnione do chwili poinformowania o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

14.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia.

Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której za zgodą Klienta usługa została zrealizowana przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od zawartej Umowy.

 

XV. Wypowiedzenie umowy.

15.1 Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy bok@pinczowskirower.pl  wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta wprowadzone przy rejestracji do Systemu PRM tj.

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu (Login)
 • adres e-mail podany w trakcie rejestracji
 • numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu pozostających na Rachunku Klienta środków finansowych.

15.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 12.3 Regulaminu.

15.3 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu takich jak:

 • nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru,
 • nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu PRM,
 • nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaniechania lub usunięcia naruszeń.

 

XVI. Postanowienia końcowe.

16.1 Korzystanie z System PRM wymaga:

 • odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;
 • posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;
 • znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).

16.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie PRM lub na inny wskazany przez Klienta adres e-mail z miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że zmiana wynika z bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, których wprowadzenie nastąpiło szybciej. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora w terminie do wprowadzenia zmian Regulaminu w życie. Brak wypowiedzenia w określonym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta

16.3 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w Systemie PRM do czasu wyjaśnienia sprawy.

16.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

16.5 Regulamin wchodzi w życie od 1.07.2023 i obowiązuje do 31.11.2025

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA

 

Stosownie do wymogów punktu 3.7 Regulaminu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich PRM w Pińczowie ja niżej podpisany/a …………………………………..…………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a ……………………………….., jako przedstawiciel ustawowy: …………………………..…………………..…… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:

 1.   Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich PRM w Pińczowie, dalej zwanego Systemem, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.pinczowskirower.pl i www.pinczów.filfri.eu;
 2.   Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych;
 3.   Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z Systemu PRM.
 4.   Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii;

………………………..

(miejscowość, data)

………………………………

(imię i nazwisko)

* – niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

TABELA OPŁAT dla Rowerów PRM (kwoty brutto)

CENNIK PIŃCZOWSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

Jednorazowa opłata rejestracyjna – 10 zł.

(w całości przeznaczona na przejazdy)

 

Cennik dla rowerów standardowych:

 • Od 0 do 15 minuty – 0 zł.
 • Od 16 do 60 minuty - 1
 • Każda następna rozpoczęta godzina – 1 zł
 • Maksymalny czas wypożyczenia – 12h
 • Przekroczenie maksymalnego czasu wypożyczenia – 200 zł

*Naliczanie opłat jest minutowe

 

Minimalna kwota wymagana do wypożyczenia  jednego roweru - 1 zł

Maksymalna liczba wypożyczonych rowerów na jednego użytkownika wynosi 4 szt. przy czym saldo konta niezbędne to wypożyczenia  każdego kolejnego roweru to 10,00 zł.

Opłaty dodatkowe 

 • Zwrot roweru poza stacją rowerową PRM - 20 zł
 • Zwrot roweru poza obszarem funkcjonowania systemu – 200 zł
 • Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin - przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości - 200 zł
 • Opłata za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł
 • Koszt odtworzenia roweru standardowego - 3000 zł.

 

Aplikacja mobilna

Apps image Google Play Image App Store Image
Apps image
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KLAUZULA INFORMACYJNA